Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
INORGARDEN.PL

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.inorgarden.pl. oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Definicje:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego www.inorgarden.pl .
 2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Realizacyjne ‘INORA’ Inorganic Activities – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106125, posiadającą NIP: 631-010-31-92 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.
 3. Adres do zwrotów – Przedsiębiorstwo Realizacyjne ‘INORA’ Inorganic Activities sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice z dopiskiem "INORGARDEN - ZWROT".
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto lub poza Kontem oraz otrzymywać Newsletter. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: www.inorgarden.pl.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
 9. Towar – rzecz ruchoma stanowiąca asortyment oferowany i udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 10. Dzień roboczy - dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 1. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 3. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres dostawy znajdujący się na terenie Polski.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
 5. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 
 1. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Z zastrzeżeniem ust. 18 w celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 2. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.
 3. Po założeniu konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
 5. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową (www.inorgarden.pl).
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
 1. wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku;
 2. wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
 3. wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
 4. wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
 1. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto; i nie zawierają danych dotyczących kosztów dostawy.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia; Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
 7. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu poprzez anulowanie w zakładce „Moje konto” jego części lub całości do końca dnia, w którym zostało ono złożone.
 8. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
 10. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 2 – 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 40 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia jest określony w opisie każdego produktu.
 12. Klient może złożyć zamówienie również bez posiadania Konta. W takim przypadku w oknie przeglądarki, wskazując dane do wysyłki powinien pozostawić niezaznaczoną opcję „chcę założyć konto w sklepie; przepisy ustępów powyższych stosuje się odpowiednio z wyłączeniem tych regulacji które wiążą się z funkcjonalnością Konta.
 13. W trakcie zakładania Konta lub w trakcie zamawiania bez jego zakładania Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 14. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 1. Sposób i termin zapłaty

 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności w następujący sposób:
 1. przelewem bankowym;
 2. płatność za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A.;
 3. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru.
 1. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 2. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej albo karty kredytowej następuje w momencie składania zamówienia.
 1. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
 1. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowy. 
 4. Towary zakupione w Sklepie internetowym są objęte gwarancją ich producentów.
 5. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.
 6. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację wysyłając zakupiony u Sprzedawcy produkt na Adres do zwrotów.
 7. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru wraz z udokumentowaniem jeśli nie będzie to wynikało z innych okoliczności, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.
 3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również  podpis osoby składającej oświadczenie.
 4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, zamieszczonym na stronie z regulaminem sklepu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą na adres Sprzedawcy lub mailem na adres sklep@inorgarden.pl
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane  na Adres do zwrotów (adres Sprzedawcy). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli  wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 8. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
 9. Zwrot kosztów, o jakich mowa w ust. 7 nie obejmuje kosztów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy.
 
 1. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.
 2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:
 1. wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymagane jest dodatkowe zarejestrowanie się w formularzu „Moje Dane” w Panelu Klienta.
 2. prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II.1 Regulaminu. Klient może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na wysłaniu maila z takim zleceniem na adres sklep@inorgarden.pl. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
 1. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres Sprzedawcy lub mailem na adres sklep@inorgarden.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres Sprzedawcy pocztą lub mailem na adres sklep@inorgarden.pl. Wzór oświadczenia na odstąpienia od umowy znajduje się na stronie regulaminu sklepu internetowego. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu.
 3. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
 1. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim.
 2. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta.
 4. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych.
 5. Logo i nazwy Inorgarden oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są prawnie chronione.
 6. Sprzedawca informuje, że każde stwierdzone naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.
 
 1. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach zakładania Konta, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS nr 296790.
 
 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy (nie dotyczy umów sprzedaży).
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice; http://www.katowice.wiih.gov.pl; spory te mogą być rozpatrywane również przez inne podmioty uprawnione do pozasądowego rozstrzygania sporów, jak rzecznicy praw konsumenta; szczegóły w ww. zakresie opisane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania.
 

Wzory oświadczeń odstąpienia od umowy

__________________
Imię i nazwisko konsumenta
_________________
adres
Przedsiębiorstwo Realizacyjne ‘INORA’
Inorganic Activities – sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
 
 
Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość w związku ze złożeniem zamówienia nr ________________ w całości/w zakresie artykułu/ów* o numerze: ______________________________.
 
W związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sklepie internetowym inorgarden.pl wyrażam zgodę na otrzymanie zwrotu należności za zakupiony towar w gotówce na rachunek nr: ______________________
 
 
__________________
data i podpis konsumenta
* Niepotrzebne skreślić.

 
Przejdź do strony głównej
©2022 Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA - Inorganic Activities sp. z o.o. | Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu